Share Holder

S.No. Name S.No. Name
1 Shri Sunil Kesarwani S/O Salik Ram ji 11 Bhawana Kesarwani
2 Smt Preeti Chandra W/O Sunil Kesarwani 12 Amita Tiwari
3 Dr. Amit Singh 13 Ashish Kesarwani
4 Dr. Saumya Singh 14 Ajeet Kushwaha
5 Panna Lal Kesarwani 15 Manish Kesarwani C/O Prem Gupta
6 Archana Kesarwani 16 Devesh Chandra
7 Anand Vaishya 17 Shubhash Kesarwani
8 Rupesh Bind 18 Dharmendra
9 Shushma Kesarwani 19 Ankit Rastogi
10 Shruti Sahgal 20 Salik Ram